Privacybeleid

Privacystatement Autobedrijf PJ Peeters VOF

Autobedrijf PJ Peeters VOF

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Autobedrijf PJ Peeters VOF (KvK nummer 60377623), hierna aan te duiden als Autobedrijf PJ Peeters VOF.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld:

Klant van Autobedrijf PJ Peeters VOF of
Werknemer van een klant van Autobedrijf PJ Peeters VOF.
Om gegevens (camerabeelden) in te zien;
Om vergeten te worden;
Op beperking van de verwerking;
Om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.
Burgerlijke Wetboek.
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
Wet op de omzetbelasting.
Algemene Wet Bestuursrecht.
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
Uitvoeringsbeschikking LB.
Wet Rijksbelastingen.
Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden.
Wet Arbeid Vreemdelingen.
Uitvoeringswet AVG.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
Uitvoeringswet AVG.
Verwerking van persoonsgegevens door Autobedrijf PJ Peeters VOF

Voor Autobedrijf PJ Peeters VOF is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Autobedrijf PJ Peeters VOF vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

Autobedrijf PJ Peeters VOF respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u vragen:

– voornaam

– tussenvoegsel

– achternaam

– telefoonnummer

– emailadres

– kenteken

– geboortedatum

– een kopie van uw rijbewijs in verband met de uitgifte vervangend vervoer en te naam stellingen

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf PJ Peeters VOF verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;

5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Autobedrijf PJ Peeters VOF De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

6. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;

7. Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Autobedrijf PJ Peeters VOF Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

8. Bewaking/beveiliging en om betrokkenen te beschermen.

9. Onderworpen aan uw uitdrukkelijke toesteming het verstrekken van gegevens aan dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen van bedrijf, als ook naar hun partners in de automotive, financiele, verzekerings- and telecomunicatiesector, die deze gegevens zullen verwerken voor het versturen van commerciele communicatie en advertenties betreffende hun producten en diensten, of het uitvoeen van marktonderzoeken (“marketing derde Partij”)

Ontvangers van de gegevens

De gegevens mogen worden verwerkt door natuurlijke en/of rechtspersonen, namens het bedrijf en onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU lidstaten of in landen buiten de EU. De gegevens mogen worden verstrekt aan derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van overheidsorganen op te volgen of om een recht van bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke instanties.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);

2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);

3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);

4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);

5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);

6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Autobedrijf PJ Peeters VOF of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG)].

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Autobedrijf PJ Peeters VOF niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens mogen door Autobedrijf PJ Peeters VOF worden verstrekt aan derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van overheidsorganen op te volgen of om een recht van bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke instanties.

Autobedrijf PJ Peeters VOF verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

7. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of

8. Autobedrijf PJ Peeters VOF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Cameratoezicht

Autobedrijf PJ Peeters VOF maakt gebruik van cameratoezicht in het pand. Autobedrijf PJ Peeters VOF ]vindt dat ze hierin een gerechtvaardigd belang heeft inzake bewaking/beveiliging van het pand met daarin alle aanwezige zaken aan de Oost/om 36 5422VZ Gemert alsmede ter bescherming van haar betrokkenen.


Rechten betrokkenen
Betrokkenen zijn op de hoogte dat er in het pand camera’s aanwezig zijn doordat er op de voordeur van het pand een waarschuwingsbord hangt. Daarnaast hebben betrokkenen bepaalde rechten (zie hieronder bij ‘Uw rechten’): het recht:


Bewaartermijn camerabeelden
De camerabeelden worden door ons op dit moment niet bewaard mocht dit op een gegeven moment wel zo zijn worden ze niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Autobedrijf PJ Peeters VOF digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

Beveiliging van persoonsgegevens

Autobedrijf PJ Peeters VOF zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data (versleutelde communicatie) en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.BOVAG AVG verklaring

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Autobedrijf PJ Peeters VOF onder meer gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Autobedrijf PJ Peeters VOF verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

1) Uw toestemming;

2) Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);

3) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of

4) Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Autobedrijf PJ Peeters VOF en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Autobedrijf PJ Peeters VOF om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Autobedrijf PJ Peeters VOF de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

1) In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

2) Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;

3) Indien Autobedrijf PJ Peeters VOF de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en

4) In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Autobedrijf PJ Peeters VOF verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachtenregeling

Autobedrijf PJ Peeters VOF hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

a) Telefonisch door contact met ons op te nemen met Piet Peeters 0492-361345 of

b) Schriftelijk door de klacht te versturen naar ons mailadres administratie@pj-peeters.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door Autobedrijf PJ Peeters VOF worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Autobedrijf PJ Peeters VOF – www.pj-peeters.nl.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Autobedrijf PJ Peeters VOF
Oost-om 36,5422VZ Gemert
0492-361345


www.pj-peeters.nl